Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze algemene verkoopsvoorwaarden eigen aan het drukkerijbedrijf (opgesteld door Febelgra) (verder “AV” genoemd) samen met de Algemene Gebruiksvoorwaarden Website (verder ook “AGV” genoemd), beheersen de contractuele relatie inzake alle verkoopshandelingen van Envelbag n.v. en Drukkerij Van Daele NV(verder “Envelbag”, “wij” of “leverancier”),  met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren Moortelstraat 26 (BTWnr Envelbag BE0431.217755 en Drukkerij Van Daele NV BTWnr BE0434670262, met onze klanten (verder “u”) via de website www.envelbag.be en eventuele sub-sites (verder “Website”) evenals de overige aspecten in de relatie tussen beide partijen.

Ingeval van conflict tussen deze AV enerzijds, en de AGV, gaan de bepalingen van de AV ten allen tijde voor, tenzij wij met u uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien één of meerdere onderdelen uit deze AV niet of slechts gedeeltelijk wettelijk afdwingbaar zouden zijn, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast. Door het plaatsen van een bestelling, erkent u deze AV, evenals de  Algemene Gebruiksvoorwaarden Website, integraal te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard.

Algemene Gebruiksvoorwaarden Website

1. Algemeen
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website www.envelbag.be en al haar sub-sites (hierna “Website”), , eigenaar en beheerder van de Website. Het begrip “Dienst” zoals hierna gebruikt, verwijst naar het geheel van bezoek en/of gebruik van de  Website, evenals iedere andere door Envelbag aangeboden dienst en/of product. Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard. Huidige AGV kunnen ten alle tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV steeds raadplegen via www.envelbag.be/terms.
2. Privacy
Envelbag respecteert uw privacy. De voorwaarden en modaliteiten m.b.t.Envelbag’s privacybeleid kunnen op ieder gewenst ogenblik worden geraadpleegd via www.envelbag.be/privacy. Het privacybeleid maakt deel uit van deze AGV..
3. Inhoud en beschikbaarheid van de Dienst.
De informatie die door Envelbag wordt aangeleverd bij de Dienst, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en nazicht. Niettemin wordt deze informatie aangeleverd zonder enige garantie van volledigheid, juistheid en/of actualiteit. Envelbag aanvaardt op geen enkele wijze enige verantwoordelijk voor de informatie die gepost of toegevoegd wordt aan de Dienst door gebruikers of andere derden, en die in strijd zou zijn met de huidige AGV.  De inhoud gepost of toegevoegd door derden kan in geen geval geacht worden te stroken met en/of de visie te weerspiegelen van  de visie of mening van Envelbag. De Dienst kan hyperlinks naar andere websites of webpagina’s van derden bevatten of daarnaar verwijzen. Envelbag heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of karakteristieken van die websites of webpagina’s. Zelfs indien Envelbag zelf een hyperlink naar een andere website of webpagina toevoegt, betekent dit niet dat Envelbag akkoord gaat met de inhoud van die site of pagina. U aanvaardt dat Envelbag beroep doet op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, het nodige network, de nodige opslagruimte en aanverwante technologie te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.
4. Gebruik van de Dienst

U hebt beslissingsrecht in Uw organisatie om gebruik te mogen maken van de Dienst. Envelbag is niet aansprakelijk indien Uw personeelsleden de Dienst gebruiken zonder beslissingsrecht. Gebruik van de Dienst geschiedt op eigen risico.
Als gebruiker begrijpt u en aanvaardt u dat:

 • Het u niet is toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, Email adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook;
 • Het u, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Envelbag, niet is toegelaten “metatags” te gebruiken;
 • Het u niet is toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste Emails;
 • Het u niet is toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming van Envelbag. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe;
 • Het u niet is toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toelating van Envelbag;
 • Het u niet is toegelaten om spam te uploaden of posten;
 • Het u niet is toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen;
 • Het u niet is toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door Envelbag.
 • Het u niet is toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht)  overschrijden.
Wij het recht hebben, zonder daartoe verplicht te zijn, inhoud en accounts te verwijderen, zonder voorafgaande toelating of motivering, indien wij van oordeel zijn dat die onwettig, in strijd met huidige AGV,  offensief, bedreigend, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Het is u toegelaten een “hyperlink” te creëren van op uw eigen website naar de homepage van onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op onze Website wil creëren, dient u onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen. Envelbag behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.
5. Account Voorwaarden
Accounts geregistreerd door “bots” of via andere automatische methoden, zijn niet toegelaten. Om de inschrijving geldig uit te voeren moet U zich op volledige wijze identificeren, een geldig Emailadres opgeven, evenals iedere andere informatie die wordt gevraagd. U bent als enige verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid m.b.t. uw account en paswoord. Envelbag kan niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade indien u deze veiligheidsplicht niet nakomt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteit die gebeurt onder uw account. U bent als enige verantwoordelijk om uw account correct te annuleren. Een Email of verzoek per telefoon om uw account te annuleren wordt niet beschouwd als een correcte annulering. U kan uw account op ieder ogenblik annuleren door toegang te zoeken tot de sectie “account” op de website.
6. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten
6.1. In het algemeen
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectueel eigendomsrecht en behoren Envelbag of derden toe. Alle gegevensverzamelingen van de Website vallen onder de wettelijke bescherming van databanken en dit zowel aangaande de structuur, als aangaande de inhoud. Envelbag en Envelbag by Envelbag hun logo’s, iconen en handelsbenamingen vallen onder naamsbescherming.   Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of diens op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze Envelbag in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen.  Andere merken die zich op de Website bevinden en niet toebehoren aan Envelbag zijn eigendom van de respectievelijke titularissen, al dan niet gelieerd met Envelbag. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Envelbag is het verboden de op, en via deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden op een wijze die indruist tegen de bepalingen van de bewuste intellectuele eigendomsrechten. Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom Envelbag beoogt het respect van intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen ten alle tijde Envelbag inlichten indien zijn van oordeel zijn dat een gebruiker van de Dienst van Envelbag zijn of haar recht(en) miskent.  Deze meldingen dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, gericht te worden aan : Envelbag n.v. Moortelstraat 26 te 9160 Lokeren. Om ontvankelijk te zijn moet de melding volgende gegevens bevatten : Een handtekening van de titularis van het recht of zijn geldige volmachthouder. Aanduiding van de content beschermd door intellectuele eigendom en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn ; Voldoende gegevens die Envelbag in staat stelt de eisende partij te contacteren zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, email-adres. Een verklaring dat de eisende partij redelijkerwijs van oordeel is dat het gemeld gebruik van de content niet toegelaten is door de houder van het intellectueel eigendomsrecht, zijn rechthebbende of een wettelijke bepaling. Een verklaring dat de informatie meegedeeld accuraat is en de indiener gerechtigd is te handelen voor rekening van de rechthebbende en/of zijn mogelijk geschonden rechten.
7. Beperking van aansprakelijkheid
U verklaart dat Envelbag niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijk verliezen (zelfs indien Envelbag geïnformeerd werd betreffende de mogelijkheid van dergelijke schade ), ingevolge: -storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of diensten of informatie via de Website; -virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website; - een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Envelbag, of frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website; verklaringen of gedrag van een derde op de Website; de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken; Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens; Andere voorwaarden Indien Envelbag enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat Envelbag afstand doet van dat recht of die bepaling. Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar zouden zijn, raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In het geval van een conflict tussen deze AGV en de Algemene Verkoopvoorwaarden Eigen aan het drukkerijbedrijf (Opgesteld door Febelgra), eveneens raadpleegbaar op de site van Envelbag.be, dan zijn deze laatste Algemene Verkoopvoorwaarden Eigen aan het drukkerijbedrijf (Opgesteld door Febelgra) van toepassing. De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht. Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.  

Algemene Verkoopvoorwaarden

Opgesteld door FEBELGRA, Federatie van de Belgische Grafische Industrie vzw, lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Elke offerte en aanvaarding van een bestelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kredietverzekeraar van de leverancier.
Artikel 1 - Definities
Opdrachtgever is wie het order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren.
Artikel 2 - Verkoopsvoorstel
De verkoopsvoorstellen van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of de te zetten documenten. De leverancier behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Hij wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden na schriftelijke bevestiging of na het aangaan van productiekosten.
Artikel 3 - Bestellingen
Het bezorgen aan de leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij en/of digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u beslissingsrecht hebben. U kunt een bestelling plaatsen overeenkomstig de modaliteiten omschreven op de Website. Door via de Website een bestelling te plaatsen, doet u Envelbag een bindend aanbod met het oog op sluiting van een overeenkomst. De aanvaarding van uw aanbod door Envelbag, en de eigenlijke totstandkoming van de overeenkomst, vindt plaats op het ogenblik van verzending van het product (dit is het ogenblik dat wij uw bestelling ter verzending overhandigen aan de desbetreffende transportfirma). Wanneer wij u derhalve een bevestiging van uw bestelling zenden, strekt dit niet tot aanvaarding van uw aanbod, maar is dit slechts een melding dat wij uw bestelling in goede orde hebben ontvangen.  Indien het door u bestelde product niet voorradig is of om bepaalde redenen niet tijdig kan vervaardigd worden, zal u hiervan zo snel mogelijk per post of per e-mail op de hoogte worden gesteld. U kan dan de bestelling annuleren en eventueel een andere bestelling plaatsen.
Artikel 4 - Offerten
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen bij gebrek aan bepaling door de opdrachtgever. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één week voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Artikel 5 - Indexering
Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt.
Artikel 6 - Schuldenaar
Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
Artikel 7 - Auteursrecht - Vermogensrecht
Wanneer een leverancier onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de leverancier de rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de leverancier-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de leverancier het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.
Artikel 8 - Auteursrecht - Recht tot reproductie
Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de leverancier bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert voor de uitvoering van de opdracht, beschermt de opdrachtgever de leverancier specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.
Artikel 9 - Vermelding van de naam van de leverancier
De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.
Artikel 10 - Clausule van confidentialiteit
Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.
Artikel 11 - Eigendom van de productie-elementen
De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt heeft. Maar enerzijds, kan de eigendom van deze elementen op elk moment overgedragen worden aan de opdrachtgever mits uitdrukkelijke overeenkomst, en onder voorbehoud van de regels vervat in artikel 7. En anderzijds, wanneer de productie-elementen een vorm aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kan worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt de leverancier het exclusiviteitsrecht op de productie- elementen die hij gemaakt heeft, behalve wanneer de partijen een uitdrukkelijke overeenkomst sluiten die de modaliteiten van het gebruik van deze elementen door de opdrachtgever regelt.
Artikel 12 - Proef
Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige proef. Verzorgde proeven bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan wordt hij geacht een goed voor druk te hebben gegeven.
Artikel 13 - Correcties
De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor druk”. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
Artikel 14 - Goed voor druk
Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend “goed voor druk” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “goed voor druk” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.
Artikel 15 - Materialen van de opdrachtgever - Beschikking
Als de opdrachtgever prepress- materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.
Artikel 16 - Materialen van de opdrachtgever - Bewaring
De leverancier is nooit verplicht de materialen van de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie- elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, programma’s, digitale (gegevens)bestanden, ... van de opdrachtgever bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt dan op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier.
Artikel 17 - Materialen van de opdrachtgever - Risico
Alle goederen (originelen, modellen, films, informatiedragers, drukdragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.
Artikel 18 - Materialen van de opdrachtgever - Verzekering
Bij schriftelijke aanvraag is de leverancier bereid alle risico’s te laten dekken door een verzekering waarvan de premie ten laste van de opdrachtgever valt. Deze verzekering dekt alleen de herstelling van de schade aan het materiaal, doch nooit enige waardevermindering die het gevolg kan zijn van deze herstelling, noch enige onrechtstreekse schade, zoals, o.a. winstderving.
Artikel 19 - Afwijkingen en toleranties
Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door de leverancier, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen.
 • Normale tolerantie op metriek gewsicht: +/- 10%
 • Aantallen: De leverancier meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Hoeveelheden tot 50 000: =/- 15%; 100 000: +/- 10%; 100- 500 000: +/- 7%; +500 000: +/- 5% Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20 % (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.
 • Kleur: lichte toleranties in de drukkleur zijn onvermijdelijk en moeten aanvaard worden
 • Formaten enveloppen en venster: +/- 2%
 • Plaatsing vensters: +/- 2 mm
Artikel 20 - Speciale vereisten
Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals lichtechtheid van de inkt, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing.
Artikel 21 - Leveringsmodaliteiten
De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van het“goed voor druk”, in gebreke is gebleven. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht. De levering vindt plaats in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever. In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.Zichtbare gebreken en beschadiging moeten altijd onmiddellijk op de vrachtbrief vermeld worden en nadien binnen de 8 dagen bevestigd: zo niet kunnen hiervoor geen schadebedingen meer ingesteld worden.
Artikel 22 - Annulering
Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door de leverancier gemaakt werden, vermeerderd met een schadevergoeding wegens contractbreuk die 15 % van de overeengekomen prijs bedraagt, met een minimum van 75,00 EUR. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van het laattijdig gevolg geven door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven aangegeven. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opgeschort wordt, kan een voorlopige facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt.
Artikel 23 - Betaling en vervaldag
Betaling gebeurt contant bij bestelling tenzij anders en voorafgaandelijk overeengekomen. U dient de door u bestelde producten te betalen op de uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02/08/2002) alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15 % van de uitstaande schuld met een minimum van 75,00 EUR. De leverancier heeft het recht een hogere vergoeding te vorderen indien hij kan bewijzen dat hij hogere schade heeft geleden. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in vorig artikel omschreven voorschotten betaald heeft.
Artikel 24 - Retentierecht (eigendomsvoorbehoud)
De leverancier heeft het recht de goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.
Artikel 25 - Klachten
Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest met betrekking tot de factuur van de bestelde goederen aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt met betrekking tot de factuur, wordt beschouwd dat de opdrachtgever zich akkoord verklaard met de factuur. In ieder geval is de verantwoordelijkheid van de leverancier beperkt ot teruggave van de prijs voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht en kan dit geen aanleiding geven tot verdere schadevergoeding.
Artikel 26 - Overmacht
Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
Artikel 27 - Aansprakelijkheid
In geval van vergissing of slechte uitvoering beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich uitsluitend tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die verrekend worden tegen de prijs van de bijkomende exemplaren, en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De leverancier is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.
Artikel 28 - Bevoegdheid
Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is,behoren.